Curt Stallion & August Grey Vs. Tony Nese & Ariya Daivari: 205 Live, Nov. 6, 2020